ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายภานุพันธ์ ภักดี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสง่า นิลคน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปริชาติ รัตนประหาต
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางธิติมา ศิริชนะ
ตำแหน่ง ครู

นางสาวดลนภา คตภูธร
ตำแหน่ง ครู

นางสาวสุพัตรา สุวรรณดี
ตำแหน่ง ครู

นางสาวศันสนีย์ จันทร์โชค
ตำแหน่ง ครู

นางสาวขนิษฐา ศรีนิล
ตำแหน่ง ครู

นางสาวณัฐธิญา ลอยบัณฑิตย์
ตำแหน่ง ครู

นางสาวกานต์ชนิต หมายดี
ตำแหน่ง ครู

นางสาวพีรพิมล นะวะมวัฒน์
ตำแหน่ง ครู

Miss Bevery Pagatpatan Daganio
ตำแหน่ง ครูเชี่ยวชาญเฉพาะ ภาษาอังกฤษ

Miss Charita Ayengan Buya
ตำแหน่ง ครูเชี่ยวชาญเฉพาะ ภาษาอังกฤษ

นางสาวกันตินันท์ สุปัญญา
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง