ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
02 ก.ย. 65 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ National Science Day 2022
หอประชุมโรงเรียนบ้านไร่วิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29 ส.ค. 65 ถึง 02 ก.ย. 65 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2022 เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565
อาคารวิทยปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17 ส.ค. 65 ถึง 19 ส.ค. 65 การแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ประจำปีการศึกษา 2565
สนามกีฬาโรงเรียนบ้านไร่วิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
01 มิ.ย. 64 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา / ชุดนักเรียน
30 พ.ค. 64 รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564
รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564
อาคาร 4 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา / ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
29 พ.ค. 64 รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564
รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564
อาคาร 4 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา / ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
25 พ.ค. 64 ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา กลุ่มบริหารวิชาการ
24 พ.ค. 64 ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564
อาคาร 4 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา / ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
23 พ.ค. 64 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564
สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564
อาคาร 4 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา / ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
23 พ.ค. 64 สอบสัมภาษณ์ นักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ SMT ปีการศึกษา 2564
สอบสัมภาษณ์ นักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ SMT ปีการศึกษา 2564 (13.00 น. เป็นต้นไป)
อาคารไฟฟ้า โรงเรียนบ้านไร่วิทยา / ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
22 พ.ค. 64 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564
สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564
อาคาร 4 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา / ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
22 พ.ค. 64 สอบสัมภาษณ์ นักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ SMT ปีการศึกษา 2564
สอบสัมภาษณ์ นักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ SMT ปีการศึกษา 2564 (13.00 น. เป็นต้นไป)
อาคารไฟฟ้า โรงเรียนบ้านไร่วิทยา / ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
24 เม.ย. 64 ถึง 28 เม.ย. 64 รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
อาคาร 4 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
01 ก.ค. 63 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา / ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
14 มิ.ย. 63 ถึง 15 มิ.ย. 63 รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563
รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา / ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
12 มิ.ย. 63 ถึง 13 มิ.ย. 63 รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563
รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา / ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
11 มิ.ย. 63 ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา กลุ่มบริหารวิชาการ
10 มิ.ย. 63 ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา กลุ่มบริหารวิชาการ
09 มิ.ย. 63 สอบสัมภาษณ์ นักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ SMT ปีการศึกษา 2563
สอบสัมภาษณ์ นักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ SMT ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา / ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
08 มิ.ย. 63 สอบสัมภาษณ์ นักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ SMT ปีการศึกษา 2563
สอบสัมภาษณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ SMT ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา / ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
07 มิ.ย. 63 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563
สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563
อาคารโดมอเนกประสงค์ / ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
06 มิ.ย. 63 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563
สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563
อาคารโดมอเนกประสงค์ฟ้า-ขาว สามัคคี / ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
03 พ.ค. 63 ถึง 12 พ.ค. 63 รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ระบบออนไลน์ รอบที่ 2
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ระบบออนไลน์ รอบที่ 2
กลุ่มบริหารวิชาการ
21 มี.ค. 63 ถึง 25 มี.ค. 63 รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
อาคารไฟฟ้า กลุ่มบริหารทั่วไป
01 มิ.ย. 62 ประชุมผู้ปกครอง ลงทะเบียนเรียน และรับทราบผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประชุมผู้ปกครอง ลงทะเบียนเรียน และรับทราบผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา/ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป
13 พ.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา/ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป
22 มี.ค. 62 ถึง 27 มี.ค. 62 รับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
รับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
ห้องโสตทัศนศึกษา 2 (อาคารไฟฟ้า)/ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
14 มี.ค. 62 ถึง 15 มี.ค. 62 ศึกษาดูงานและการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
ศึกษาดูงานและการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
จังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มบริหารงานบุคคล
04 มี.ค. 62 ถึง 08 มี.ค. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา/ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ก.พ. 62 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา/ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
25 ก.พ. 62 ถึง 27 ก.พ. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา/ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
08 ก.พ. 62 นิทรรศการการเรียนรู้ Open House 2019 ประจำปีการศึกษา 2561
นิทรรศการการเรียนรู้ Open House 2019 ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา/ชุดพลศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ธ.ค. 61 กีฬาครูในกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอุทัยธานี
กีฬาครูในกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอุทัยธานี 
สนามกีฬาโรงเรียนบ้านไร่วิทยา โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
27 ธ.ค. 61 กิจกรรมสานสัมพันธ์วันปีใหม่ 2562
กิจกรรมสานสัมพันธ์วันปีใหม่ 2562
อาคารโดม/ชุดพลศึกษา กลุ่มบริหารทั่วไป
20 ธ.ค. 61 ถึง 23 ธ.ค. 61 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 จังหวัดพะเยา
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 จังหวัดพะเยา
จังหวัดพะเยา กลุ่มบริหารวิชาการ
12 ธ.ค. 61 กิจกรรมติว O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
กิจกรรมติว O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
อาคาร 4/ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
01 ต.ค. 61 ถึง 05 ต.ค. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา/ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
31 ก.ค. 61 ถึง 03 ส.ค. 61 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา/ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
20 ก.ค. 61 กิจกรรมวันสำคัญทางภาษาไทย
กิจกรรมวันสำคัญทางภาษาไทย
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
02 มิ.ย. 61 ประชุมผู้ปกครอง ลงทะเบียนเรียน และรับทราบผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ประชุมผู้ปกครอง ลงทะเบียนเรียน และรับทราบผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา/ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป
15 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา/ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
09 พ.ค. 61 ถึง 11 พ.ค. 61 กิจกรรมปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
กิจกรรมปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา/ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
09 พ.ค. 61 รายงานตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMT
รายงานตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMT
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา/ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
25 มี.ค. 61 ถึง 28 มี.ค. 61 รับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
รับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น.
ห้องประชุมโสตฯ 2 (อาคารไฟฟ้า)/ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป
13 มี.ค. 61 ถึง 16 มี.ค. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
ม. ต้น 13 และ 15 มีนาคม 2561
ม.ปลาย  14 และ 16 มีนาคม 2561
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา/ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
12 มี.ค. 61 กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา/ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
21 ก.พ. 61 ถึง 23 ก.พ. 61 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านไร่วิทยา งานลูกเสือ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
20 ก.พ. 61 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านไร่วิทยา งานลูกเสือ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
20 ก.พ. 61 ถึง 21 ก.พ. 61 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านไร่วิทยา งานลูกเสือ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
19 ก.พ. 61 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE "BANRAIWITTHAYA 4.0"
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE "BANRAIWITTHAYA 4.0"
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
19 ก.พ. 61 ถึง 23 ก.พ. 61 กิจกรรมติว O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
กิจกรรมติว O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา/ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
03 ก.พ. 61 ถึง 04 ก.พ. 61 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560
สนามสอบโรงเรียนบ้านไร่วิทยา/ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
27 ม.ค. 61 พิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา และงานคืนสู่เหย้าชาวฟ้า - ขาว ครั้งที่ 5
ภาคเช้า  - ขบวนแห่ผ้าป่า ณ ตลาดเทศบาลตำบลบ้านไร่
            - พิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 
ภาคกลางคืน  - งานคืนสู่เหย้าชาวฟ้า - ขาว ครั้งที่ 5
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
11 ม.ค. 61 กิจกรรมสานสัมพันธ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านไร่วิทยา
กิจกรรมสานสัมพันธ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านไร่วิทยา วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 17.00 น.
ห้วยป่าปกรีสอร์ท กลุ่มบริหารงานบุคคล
08 ม.ค. 61 ถึง 12 ม.ค. 61 กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 8-12 มกราคม 2561
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา/ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
29 ธ.ค. 60 พิธีทำบุญตักบาตรและกิจกรรมสานสัมพันธ์วันปีใหม่ 2561
พิธีทำบุญตักบาตรและกิจกรรมสานสัมพันธ์วันปีใหม่ 2561
อาคารโดมอเนกประสงค์/ชุดพลศึกษา กลุ่มบริหารทั่วไป
31 ต.ค. 60 ประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา/ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
30 ต.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา/ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
26 ต.ค. 60 พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านไร่/เครื่องแบบเต็มยศ ไว้ทุกข์ สวมหมวก กลุ่มบริหารงานบุคคล
23 ต.ค. 60 กิจกรรมวันปิยมหาราช
กิจกรรมวันปิยมหาราช
ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ กลุ่มบริหารงานบุคคล
25 ส.ค. 60 ถึง 26 ส.ค. 60 การอบรมครูสู่ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี
การอบรมครูสู่ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี
โรงเรียนหนองฉางวิทยา กลุ่มบริหารวิชาการ
24 ส.ค. 60 นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี (ตลาดนัดความรู้)
นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี (ตลาดนัดความรู้)
โรงเรียนหนองฉางวิทยา กลุ่มบริหารวิชาการ
17 ส.ค. 60 ถึง 19 ส.ค. 60 กิจกรรมกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560
สนามกีฬาโรงเรียนบ้านไร่วิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
07 ส.ค. 60 การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สหวิทยาเขตพนารักษ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สหวิทยาเขตพนารักษ์
ห้องประชุมโสตฯ 2 กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
01 ส.ค. 60 ถึง 11 ส.ค. 60 สอบแก้ตัวนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร ครั้งที่ 2
สอบแก้ตัวนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร ครั้งที่ 2 
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ก.ค. 60 เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ข้าราชการครูทุกท่าน เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ หอประชุมร่มฉัตร ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ เวลา 07.00 น.
หอประชุมร่มฉัตร ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่/เครื่องแบบเต็มยศ กลุ่มบริหารงานบุคคล
27 ก.ค. 60 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา/คณะครู เครื่องแบบเต็มยศ/นักเรียน ชุดนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
17 ก.ค. 60 ถึง 21 ก.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา/ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
15 มิ.ย. 60 พิธีไหว้ครู ประจำปี 2560
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2560
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โรงเรียนบ้านไร่วิทยา/ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป
13 มิ.ย. 60 เลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปี 2560
เลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปี 2560
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โรงเรียนบ้านไร่วิทยา งานส่งเสริมประชาธิปไตย กลุ่มบริหารทั่วไป
15 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา/ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป
13 พ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา/ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป/กลุ่มบริหารวิชาการ
08 พ.ค. 60 ถึง 12 พ.ค. 60 กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้นักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560
กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้นักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา/ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
12 เม.ย. 60 ประกาศผลการสอบคัดเลือก รายงานตัว และมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือก รายงานตัว และมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา/ชุดนักเรียน งานรับนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป
08 เม.ย. 60 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560
สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา/ชุดนักเรียน งานรับนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป
06 เม.ย. 60 ประกาศผลการสอบคัดเลือก รายงานตัว และมอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือก รายงานตัว และมอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา/ชุดนักเรียน งานรับนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป
02 เม.ย. 60 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560
สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา/ชุดนักเรียน งานรับนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป
06 มี.ค. 60 ถึง 10 มี.ค. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
กลุ่มบริหารวิชาการ มีกำหนดการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 6-10 มีนาคม 2560
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา/ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
03 มี.ค. 60 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559
งานแนะแนว กลุ่มบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาและอาคารโดมอเนกประสงค์/ชุดนักเรียน งานแนะแนว กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ก.พ. 60 นิทรรศการการเรียนรู้ "ศาสตร์ของพระราชา" ปีการศึกษา 2559
กลุ่มบริหารวิชาการ จัดนิทรรศการการเรียนรู้ "ศาสตร์ของพระราชา" ปีการศึกษา 2559
หอประชุมโรงเรียน/ชุดพลศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
16 ม.ค. 60 กิจกรรมวันครู ปี พ.ศ.2560
กิจกรรมวันครู ปี พ.ศ.2560
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา กลุ่มบริหารงานบุคคล
14 ม.ค. 60 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ.2560
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ.2560
เทศบาลตำบลบ้านไร่ กลุ่มบริหารทั่วไป
13 ม.ค. 60 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ.2560
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ.2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง กลุ่มบริหารทั่วไป
10 ม.ค. 60 ถึง 14 ม.ค. 60 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2559
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2559
ม.1  วันที่ 11 ม.ค. 2560
ม.2  วันที่ 10 - 11 ม.ค. 2560
ม.3  วันที่ 12 - 14 ม.ค. 2560
ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านไร่วิทยา/ชุดลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มบริหารวิชาการ
04 ม.ค. 60 ถึง 10 ม.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา/ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
30 ธ.ค. 59 กิจกรรมสานสัมพันธ์วันปีใหม่ 2560
กิจกรรมสานสัมพันธ์วันปีใหม่ 2560
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา/ชุดพลศึกษา กลุ่มบริหารทั่วไป
26 ธ.ค. 59 ถึง 27 ธ.ค. 59 สอบ Pre O-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สอบ Pre O-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อาคารกาญจนาภิเษก/ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
13 ธ.ค. 59 ถึง 16 ธ.ค. 59 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จังหวัดลำปาง
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2559
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี โรงเรียนแม่เมาะวิทยา โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์นคร และมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จังหวัดลำปาง กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
02 ธ.ค. 59 พิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา/คณะครู ชุดปกติขาวไว้ทุกข์ ชุดกากี หรือชุดไทยสุภาพ/นักเรียน ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
05 พ.ย. 59 ประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา/ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
01 พ.ย. 59 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา/ชุดพลศึกษาสีฟ้า โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
29 ก.ย. 59 งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ "วันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี กับความดีคุณูปการ"
งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ "วันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี กับความดีคุณูปการ" ผู้อำนวยการวิชัย ยุชังกูล  คุณครูสมพร ทิพทน  คุณครูบุญส่ง เหล่าเปีย
หอประชุมโรงเรียนบ้านไร่วิทยา โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
26 ก.ย. 59 ถึง 30 ก.ย. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559  ม.1 - ม.3 วันที่ 27 และ 29 กันยายน 2559/ ม.4 - ม.6 วันที่ 26, 28 และ 30 กันยายน 2559
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา/ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
22 ก.ย. 59 การนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง บูรณาการสะเต็มศึกษา "Symposium IS & STEM Education 2016"
การนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง บูรณาการสะเต็มศึกษา "Symposium IS & STEM Education 2016" ชั้น ม.5
ห้องโสตทัศนศึกษา 2 อาคารไฟฟ้า/ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
11 ส.ค. 59 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ มีกำหนดการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา/ชุดนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กลุ่มบริหารทั่วไป
04 ส.ค. 59 ถึง 06 ส.ค. 59 การแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีกำหนดการจัดการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2559
สนามกีฬา โรงเรียนบ้านไร่วิทยา/ชุดกีฬาหรือชุดพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ
27 ก.ค. 59 ถึง 29 ก.ค. 59 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับชั้น ม.ปลาย
กลุ่มบริหารวิชาการ มีกำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 ชั้น ม.ปลาย ในวันที่ 27-29 ก.ค. 2559
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา/ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
26 ก.ค. 59 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีพบนักเรียน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี จะตรวจเยี่ยมโรงเรียนและพบนักเรียน ในวันที่ 26 ก.ค. 2559
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
21 ก.ค. 59 ถึง 22 ก.ค. 59 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับชั้น ม.ต้น
กลุ่มบริหารวิชาการ มีกำหนดการสอบกลางภาคเรียน ชั้น ม.ต้น 21-22 ก.ค. 2559
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา/ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
15 ก.ค. 59 กิจกรรมแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559
งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษารอบตลาดเทศบาลตำบลบ้านไร่ไปยังวัดบ้านไร่ ในวันที่ 15 ก.ค. 2559
ตลาดเทศบาลตำบลบ้านไร่/วัดบ้านไร่/ชุดนักเรียน งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กลุ่มบริหารทั่วไป
14 ก.ค. 59 กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559
งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ในวันที่ 14 ก.ค. 2559
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กลุ่มบริหารทั่วไป
13 ก.ค. 59 พิธีทำบุญฉลองอาคารโดมฟ้า-ขาว สามัคคี 58
โรงเรียนบ้านไร่วิทยาจัดพิธีทำบุญฉลองอาคารโดมฟ้า-ขาว สามัคคี 58
อาคารโดมฟ้า-ขาวสามัคคี 58 ลานอเนกประสงค์ฟ้า-ขาว สามัคคี โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
16 มิ.ย. 59 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2559
กลุ่มบริหารทั่วไป จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2559
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา/คณะครูแต่งชุดข้าราชการสีกากี/นักเรียนแต่งชุดนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป
07 มิ.ย. 59 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2559
งานส่งเสริมประชาธิปไตย จะจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2559 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา งานส่งเสริมประชาธิปไตย กลุ่มบริหารทั่วไป
27 พ.ค. 59 กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา
งานคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มบริหารทั่วไป จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 1 รูป กิจกรรมสวดมนต์และฟังธรรม
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา/คณะครูแต่งกายด้วยชุดสีขาว นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน งานคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มบริหารทั่วไป
19 พ.ค. 59 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 และรับทราบผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา/ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป
16 พ.ค. 59 เปืดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
เปืดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา/ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป
12 พ.ค. 59 ถึง 13 พ.ค. 59 ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มบริหารทั่วไป จัดกิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
หอประชุมโรงเรียนบ้านไร่วิทยา/ชุดนักเรียน งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มบริหารทั่วไป
09 พ.ค. 59 ถึง 11 พ.ค. 59 กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ ชั้น ม.1 และ ม.4
กลุ่มบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ชั้น ม.1 และ ม.4
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา/ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ