กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางจิราพร รื่นฤทธิ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ (บัญชี)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางศิริลักษณ์ บูเกอลิงค์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ (คหกรรม)

นายสุระศักดิ์ หามทอง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (อุตสาหกรรม)

นางกริชติศักดิ์ เซียมตะคุ
ตำแหน่ง ครู (อุตสาหกรรม)