กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวพัณณ์ชิตา ยะไข่
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ (นาฏศิลป์)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายกิตธวัช วรรณกิจ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ (ดนตรีสากล)

นายกิตติคุณ ทองคำดี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ (ศิลปะ)

นายกรรฐภัฏ ศรีมา
ตำแหน่ง ครู (ดนตรีสากล)

นางนฤมล อินทฤทธิ์
ตำแหน่ง ครู (ดนตรีไทย)

นายศรันย์ ไพเราะ
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ดนตรีไทย)