ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวพัณณ์ชิตา ยะไข่
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายกิตธวัช วรรณกิจ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายวิวัฒน์ชัย กิตติ์ธนาตระกูล
ตำแหน่ง ครู

นายกิตติคุณ ทองคำดี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายกรรฐภัฏ ศรีมา
ตำแหน่ง ครู

นางนฤมล อินทฤทธิ์
ตำแหน่ง ครู

นายศรันย์ ไพเราะ
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง