กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายธีรภัทร กริมเขียว
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสมพิศ บัวพลับ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายศิวพิชญ์ เวฬุ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายนิคม ศรีพยัคฆ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายสุวิทย์ กุลฉิม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายวุฒิชัย เพ็งสอน
ตำแหน่ง ครู