ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุวิทย์ กุลฉิม
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายศิวพิชญ์ เวฬุ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายสมพิศ บัวพลับ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายนิคม ศรีพยัคฆ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายธีรภัทร กริมเขียว
ตำแหน่ง ครู

นายวุฒิชัย เพ็งสอน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย