ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอิสรพงษ์ อินสว่าง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุมณฑา คงเอียง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

ว่าที่ ร.ต.หญิง จรรยา บูรณสมภพ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางกฤษณาวรรณ กวีวุฒิพันธุ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสุพีร์รญา ปัญญาคำ
ตำแหน่ง ครู

นางนวสร นราศรี
ตำแหน่ง ครู

นางสาวแก้วตา อินทรจักร
ตำแหน่ง ครู

นายวิทยา ทองศรี
ตำแหน่ง ครู

นางสาวเหมวรรณ สวรรคโลก
ตำแหน่ง ครู

นางสาวกนิษฐา พวงสมบัติ
ตำแหน่ง ครู

นางสาวสุจินดา ระฆัง
ตำแหน่ง ครู