ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ว่าที่ ร.ต.ชาลี เลินไธสง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวรารินทร์ แก้วแดง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายธนวัฒน์ จำปา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสายร่ม อินสว่าง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางฉันทนาพร แสงสุทธิเศรษฐ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวมนฐ์ญภัทร ศิริวัฒพงศ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายปุณรัตน์ จันแรง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายวีระ วงค์สายสิน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาววิภาพร นันทศรี
ตำแหน่ง ครู

นายจีรพัส สีทอง
ตำแหน่ง ครู

นางจิดาภา ทิพยเกษร
ตำแหน่ง ครู

นายเดชณรงค์ มาบัว
ตำแหน่ง ครู

นายกฤษฎา วิศาลนิตย์
ตำแหน่ง ครู

นายเขมรัฐ จุฑานฤปกิจ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวศุภรัตน์ ต้นพันธุ์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นายภาคภูมิ สุวรรณโชติ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางบุรณี สุวรรณโชติ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายกนกภัณฑ์ สุวรรณ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายวรวัฒ กองสิงห์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวศิริรัตน์ ชื่นศิริ
ตำแหน่ง ครู

นายพัลลภ ศุลีดำรงวุฒิ
ตำแหน่ง ครู

นางสาวเสาวลักษณ์ บัวสาย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวน้องใหม่ สีดี
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง